Årets tema 2022

Årets tema är Samisk barn och ungdom, Maanah jih Noerh.

Samiska barns och ungas verklighet idag ser annorlunda ut än för deras föräldrar och far- och
morföräldrar. Majoritetskulturen har haft stor påverkan på samiska barns uppväxt och levnadsvillkor.
Det är få som vet vilka kunskaper och om de verkliga behoven idag och vilka behov som finns i
framtiden. En stor del av den äldre befolkningen har vuxit upp med stark traditionell samisk prägel och uppfostran. Där har samiska värderingar, traditioner och språk haft en klar ställning. De flesta samer lever nu mer eller mindre integrerade i det svenska samhället.
Det är av stor vikt att våra barn och unga samer får ta del av traditionell kunskap. Där det idag läggs allt större ansvar på förskolor och skolor att kunna få ta del av den. Då samhällsbilden har förändrats och för att försöka överbrygga ensidig påverkan från majoritetskulturen är det många förskolor och skolor i kommunal regi som har samisk undervisning. Där samisk traditionell kunskap är en viktig aspekt i undervisningen.
Samiska barn och ungdomar är stolta över sin kultur, ursprung och känner sig trygga i samiska
miljöer. Det krävs reella satsningar och skapa förutsättningar att våra barn och unga ska få den
utbildning som behövs. Det är av stor vikt att våra samiska barn och unga får utbildning för att kunna möta framtida utmaningar. För bevarandet av det samiska samhället.

Kjerstin Valkeapää, Ordförande Lopmenaestie