Förstudie Lopme Laante

 

eu_logo

Lopme Naestie

Mittådalen 247

840 95 Funäsdalen

Lopme Laante

Förstudie 2014

Lopme Laante – summering av förstudien

1 Inledning

Lopmenaestie ideell förening har under 2014 genomfört förstudien ”Lopme Laante” med ambition att utreda om vi samer kan bli en aktiv part i områdenas turistverksamhet och utveckling och därmed öka kunskapen om den samiska kulturen. Förstudien är nu avslutad och denna rapport redogör för dess resultat.

2 Bakgrund

Förstudiens bakgrund kommer ur diskussioner mellan samebyarna Handölsdalen och Mittådalen och Lopmenaestie som är en ideell förening, där samebyarna är medlemmar om behov att möta turistnäringen och öka kännedomen om rennäringen och samer. Tidigt i diskussionen enades man om att fanns gemensamma beröringspunkter – det samiska samhället har ett behov att befästa sin existens i området. Samebyarna såg ett stort behov att öka omgivningens kunskap om den samiska kulturen, men även för den egna verksamheten i samebyarna. Men att även kunna bidra i den turistiska utvecklingen och eventuellt kunna skapa alternativa inkomstkällor genom samisk turistverksamhet. Hur samer kan bli en aktiv part i redan befintlig turistisk miljö.

2.1. Syfte

Förstudiens övergripande syften har varit tydliggöra och tillgängliggöra

en lärande reseanledning om samisk kultur och dess näring vid redan

befintliga turistiska nav och centra samt att skapa goda förutsättningar

för en samisk turistisk verksamhet som vilar på hållbarhet med långsiktig

bärkraft. Skapa förutsättningar för att bli en aktiv part i områdenas turist

Verksamhet och utveckling och om intresse finns för ett samarbete som

kommer på samernas initiativ

 

2.2 Budget och finansiering

Budget

Löner 169 155 kr

Köp av tjänst 5 000 kr

Övrigt 26 500 kr

Totalt 200 655 kr

Finansiering

Tillväxtverket strukturfondsstöd 100 327 kr

Regionförbundet Jämtlands län 100 328 kr

Totalt 200 655 kr

3. Förstudiens genomförande

3.1 Organisation

Förstudien har genomförts av följande organisationer;

Förstudieägare Lopmenaestie

Projektledare Kjerstin Valkeapää Lopmenaestie

Administration AnnHelen Renhuvud Lopmenaestie

Arbetsgrupp Rikard Åström Handölsdalens sameby

Magnus Renfeldt Mittådalens sameby

Anders Lundqvist Skistar

Glenn Westerlund Skistar

Anders Östring Funäsdalens berghotell

3.2 Genomförda aktiviteter

3.2.1 Utreda förutsättningar för att bli en aktiv part i områdets turistverksamhet och utveckling.

Att ta fram förutsättningar för att skapa pedagogiska kulturella besöksmål och utveckling har varit en huvudaktivitet i projektet. Här har fokus legat på att skapa kontakter och på att ta fram fakta och knyta samman åsikter samt att knyta an samarbetspartners.

Studieresa till norra Sverige samt norra Finland för att ta del av olika typer av samiska företag som arbetar med besöksturism.

3.2.2 Utreda hur lokala/regionala samiska turismaktörer kan förstärka de Vemdals/Funäsdalsbaserade attraktionerna.

3.2.3 Genomföra en mindre intervju med personer inom samebyarna, lokalt näringsliv och befolkning för att klarlägga hur de ser på samverkan mellan turism och de samiska näringarna.

För att få fram underlag som vittnar att detta eventuella framtida projekt har en förankring såväl hos samerna själva, närsamhället, näringslivet samt hos berörda beslutsfattare.

3.2.4 Information

Kontinuerlig information om förstudiens utveckling och framsteg har spridits via möten med berörda nätverk samt genom informationskanaler till dessa.

3.2.5 Rapport

Den avslutande aktiviteten i förstudien är denna rapport som beskriver förstudiens aktiviteter, deltagare, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall.

Rapporten kompletteras med bilagor samt en PowerPoint.

3.3 Mål och uppfyllelse

Förstudien har haft två mål/ problemställningar. Att se om vi samer själva kan skapa förutsättningar för att bli en aktiv part i områdenas turistverksamhet och om det finns ett intresse att utveckla den samiska turistnäringen och genom detta kunna utveckla områdenas varumärken och profiler gen

Förstudiens mål har uppfyllts till fullo och utfallet beskrivs här nedan.

3.3.1 Dokumentation/sammanställning av intervjuer .

I denna del av förstudien har arbetet varit inriktat på att intervjua personer samer, beslutsfattare och det lokala näringslivet, om hur de ser på denna förstudie och hur de ser på att samer själva tagit initiativ till detta. Detta arbete har gjorts genom noggrann kartläggning av personer som kan ge en bred syn på vårt arbete. Stor del av detta har infattat nedteckning av personliga utlåtanden där informationen kommit fram genom grundliga intervjuer. Kontakter har skapats med turistföretag och byråer.

Information sammanställts i en Powerpoint och en prototyp tagits fram för att kunna användas vid information om pågående projekt vid uppvaktning av olika myndigheter och beslutsfattare. Kan även ses som

informations/utbildningsmaterial.

3.3.2 Genomförande

Förstudien har genomförts genom dialoger med såväl samiska som icke samiska personer och företag beträffande formen för en samisk kulturattraktion i Funäsdalen/Björnrike området. Detta har sedermera utmynnat där dess innehåll och utformning har varit beroende av resultatet i förstudiens aktiviteter m.h.t. arbetsgruppens inställningar och instruktioner om det fortsatta arbetet.

En slutsats av dialogerna i förstudien är att det finns en genomgående positiv inställning till en samisk kulturattraktion i Funäsdalen/Björnrike området.

Detta gäller således både hos samiska och icke samiska personer, företag, destinationsbolag, kommunen, länsstyrelsen etc. Alla är starkt positiva till idén om fysiska besöksmålen där det finns information om samer och dess näringar samt att samer själva kan erbjuda information, upplevelser samt försäljning för egen affärsmässig utveckling men i redan driftsatta turistiska nav och centra.

Det läggs en speciell vikt på det samiska perspektivet och informationen om de olika samiska näringarna för öka kunskapen om samer i allmänhet samt att samer själva tagit initiativet ses som mycket positivt. Och att samer vill med- verka i den lokala turismen det gynnar alla boende i lokal samhället.

Det har även framkommit att ett nära samarbete med turistbyråer i de två olika områdena är viktigt och att en samisk satsning vad beträffar information och kunskap är behövlig för att rätt information ska gå fram.

Det är även av stor vikt att en samverkan sker mellan de aktörer som drivit denna förstudie tillsammans. Ett regionalt gränsöverskridande projekt som innefattar följande aktörer

– Mittådalens sameby

– Handölsdalens sameby

– Skistar Vemdalen

– Funäsdalen berg&hotell

– Destination Vemdalen

– Destination Funäsfjällen

Projekt ägare: Lopme Naestie

4. Ekonomisk sammanställning

Samtliga i förstudien tillgängliga ekonomiska resurser har använts. Fördelningen har utifrån budget inte ändrats då processen har följt den utveckling som har varit ambitionen. Förstudiens totala budget har hållits. Kostnadsutfallet summeras här;

Löner 169 058 kr

Investeringar 5 000 kr

Övriga kostnader 26 500 kr

Totalt 200 558 kr

5. Avslutande diskussioner.

5.1 Erfarenheter och reflektioner.

Bakgrunden till denna förstudie kom från gemensamma behov att lyfta den samiska närvaron i områdena kring Björnrike och Funäsdalen och dess skidanläggningar och att visa den samiska närvaron i området. De aktuella områdena och dess omgivningar har varit och är viktiga områden för det sydsamiska samhället och rennäringen. Här har bedrivits samisk verksamhet sedan urminnes tider. Vissa delar ingår i samebyarnas vinterbetesområden. Under vinterhalvåret befinner sig renar i området, ofta då på platser där de är väl synliga för områdets gäster och bofasta. Men kunskapen och kännedomen om renen och samebyarnas verksamhet är dock begränsad bland turister och till stor del även hos den bofasta befolkningen. Förstudien visar att det finns ett stort behov om att få ta del av den samiska kulturen och dess näringar. Och många samer uttrycker att vi måste stilla nyfikenheten för den samiska kulturen och genom det öka samförståelsen, skapa dialoger och bjuda in. Samt att det är av stor vikt att samer själva får tar del i de två olika destinationernas varumärke , profilering och aktiviteter. Det har även framkommit att många samer uttrycker att basen/grunden för samisk kultur är rennäringen. Det är även den näring som är mycket sårbar, både vad som gäller drift, ekonomi och miljö. Marker krymper och det är fler och fler som vill ha tillgång till samernas traditionella marker som brukats sedan urminnes tider. Detta ställer också helt andra krav på den som aktivt bedriver rennäring är att kunna söka andra inkomstkällor än den traditionella. Och att det är vi samer själva som kan visa att vi verkar i detta område. Det är mycket positiva tongångar som framkommit under förstudien både från samer inom dessa två samebyar, befintliga turistföretag, kommunen, länsstyrelsen samt lokal befolkning. Kan sammanfattas genom att skapa gemensamma aktiviteter och /eller samverkan ökas den s k impacten i t ex marknadsföringen. Det finns en rad olika fördelar med samverkan och i slutändan är bedömningen att det just är samverkan som är förutsättningen för framtida hållbarhet i olika aspekter. Detta gäller såväl företagande och affärsutveckling som miljö- och kulturvärden.

Vidare så ses det som oerhört positivt att detta är ett samiskt initiativ att aktivt verka inom besöksnäringen. Vad som är av stor vikt att samer själva i detta kan se sig som en viktig del i områdenas turistutveckling . Vikten att få ut information om sig själva och sin näring är också något som har gått som en röd tråd igenom förstudien.

Denna förstudie har även tagit fram en prototyp av den befintliga pedagogiska miljö som vi har tänkt kring. Att ta fram själva prototypen var en resa i sig själv som tog en hel del tid. Det var inte bara en prototyp som skulle byggas utan att presentera våra tankar och hur vi tänkte för personer som hade mer eller mindre kunskap om det samiska. Men även där så träffade vi rätt och fick kontakt med rätt person eller personer. Vi har fått direktiv från samebyarna att det inte får bli några turistfällor. Så i samband med att arbetet med prototypen skulle påbörjas, gjorde vi en studie resa till de nordliga delarna av Lappland .

Där besökte vi tre olika aktivitetsparker för att få ta del av deras långt framskridna arbete. Det var mycket lärorika dagar, som gjorde att många pusselbitar föll på plats.

Denna förstudie verkar ha legat precis rätt i tiden. Det finns inte någon som vi talat med som tycker att detta är fel. Utan att detta är något som alla verkar ha väntat på. Samverkan mellan turism och samer, samt att de är på deras initiativ.

5.2 Nästa steg

Genomförd förstudie visar att det finns stora möjligheter till etablering av samiska aktivitetsparker i Härjedalen. Och att samebyarna ska ha en aktiv roll m.h.t egen kultur i regionens turismutveckling. Konkreta samarbetsformer i ett kommande projekt har etablerats. Klart med definierade platser. Det kommer att lämnas in en större strukturfondsansökan.

Mihte 2015-02-12

Kjerstin Valkeapää

Projektledare

Bilagor

  1. Frågeformulär till de intervjuade.
  2. Powerpoint Lopme Laante

 

eu_logo