Årets tema 2017

Tema 2017

Öka kunskapen om oss samer

Samer – ett ursprungsfolk, ett folk, en kultur och en historia som för många är okänd och sällsam.

En urbefolkning som både har tvingats att förändra sitt livsmönster och själv valt att anpassa sin kultur och sitt levnadssätt till dagens samhälle.

Trots eller kanske tack vare de influenser som samer kommit i kontakt med, har folket och dess kultur behållit sin särprägel.

Samerna och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det som i våra dagar kallas Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Detta landområde kallas för Sapmi och breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten.

Från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder.

Sapmi som begrepp innefattar både landet Sapmi och folket samerna.

Det finns 51 samebyar i Sverige inom det s.k. renskötselområdet som sträcker sig från Idre och Dalarna i söder till Könkämä och Treriksröset i norr.

Ungefär av 10 % av samerna i Sverige är sysselsatta inom rennäringen.

Andra samiska traditionella näringar är slöjden, jakten och fisket. Det samiska näringslivet bygger på den samiska kulturen.

Idag ser vi samiska näringar som växer fram inom till exempel turism, media, hantverk och design.

Näringar som även de är starka bärare av den samiska kulturen och framförallt kunskapsspridare.

De övriga samerna har arbeten inom olika yrkeskategorier i storsamhället.

Men har ofta en nära anknytning till sitt ursprung.

År 2017 figurerar ord som mångfald och integration i många debatter men trots detta är okunskapen om oss samer ännu bristfällig och den samiska kulturen präglas av mystik eller rentav ett romantiskt skimmer samt att det finns många fördomar.

Vi är samer från Sapmi men vi är ett annat folk som bor i dessa länder med ett eget språk och en egen kultur.

Det behövs stora insatser från många håll för att sprida kunskapen om oss samer., som alla vet så föder okunskap rädsla och det gör att fördomar gror.

Frågor som rör samiska rättigheter, näringar samt kulturen är ständigt aktuella. Debatter och beslut som rör samiska frågor präglas av stor okunskap.

 

Kjerstin Valkeapää

Lopme Naestie

Ordförande