Årets tema

Årets tema ur en renskötares perspektiv

De sydsamiska kulturdagarna fyller en stor funktion för samer som är verksamma i de sydsamiska områdena, samt för de samer som verkar i andra delar av Sapmi.

Rennäringen i Sverige.

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på urminneshävd och är inte något som samerna ”fått” av staten. All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renarna vandrar med årstiderna. Att vara renskötare är ett sätt att leva.

Både tama och vilda renar har i århundraden gett oss mat, material till bruksföremål och bostäder, bestämt flyttleder och bosättningar. Renen har funnits i samernas föreställningar om hur världen skapades. Renen har alltid varit en stor del av renskötarens liv både nu som då.

För många tusen år sedan när inlands isen smälte undan började renen att dra sig norrut och med den följde människan.

Tiderna förändras, och så även renskötseln. Men det är fortfarande renarna som bestämmer renskötarens flyttningar samt bosättning, och renen ger oss ännu mat och material till bruksföremål /slöjd. Och ännu ger oss vårt uppehälle.

Trots all lagstiftning, kommissioner och renskötselutredningar så är det inte svenska staten och medföljande regelverk som bestämmer hur en renskötares vardag ser ut, utan det är renarna, betet och vädret som väljer det.  

Renskötseln är ett sätt att leva och som alltid utgår från renen i första hand.

Renar är mycket mer än något som man försörjer sig av/ser som inkomst. För oss samer är renen våra rötter och vår framtid, men även vår historia. Renen är den vi talar om, tänker på, arbetar med och har glädje av.

Renskötseln är mer sårbar än andra näringar. Bonden och skogsägaren äger sin mark, även om den inte brukas. Renskötaren äger ingen mark att bedriva sin näring på, har bara rätt att använda den för sina renar.

Vänligen

Kjerstin Valkeapää

Lopme Naestie